Appointment of Independent Member Finance

Welsh Government

Employer of the Week
 • Location
  Wales
 • Salary
  £15,936
 • Closing Date
  06 November 2020
 • Job ref
  16842715
 • Remaining Time
 • Apply Online
Aneurin Bevan University Health Board 
Appointment of Independent Member Finance
Remuneration of £15,936 with time commitment of 4 days per months

We have an exciting opportunity for an individual to help shape the future of health care in the Gwent area and in NHS Wales through undertaking the role of an Independent Member at Aneurin Bevan University Health Board.  

We are looking for a dynamic individual to undertake the role of an Independent Member Finance at Aneurin Bevan University Health Board. The role will actively contribute to meeting the challenge of making a contribution to health and social care provision in line with the strategic direction of NHS Wales in the areas of Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport, Torfaen. 

You will have specialist knowledge of Finance and also knowledge of local community issues and priorities, a citizen focused approach to championing the board’s purpose in serving the public and organisational experience, which will benefit the Health Board moving forward. Appointees will play a full and active role in the corporate and clinical governance of the health board, work closely with other public, private and third sector organisations and contribute to the good governance of the Health Board ensuring its openness and honesty by contributing fully to the Board’s decision making processes. 

This appointment will be made on merit, although consideration will be given to the need to establish a balanced skills mix on the Board.

The Independent Member will be appointed for up to a four (4) year period. The posts of the Independent Members are based on notional time commitments of a minimum of four (4) days per month subject to organisational demands, but these are often higher than the minimum requirement.  

Meetings of the Health Board are usually held at Health Board Headquarters, St Cadoc’s Hospital, Caerleon, but could be held at venues across the Health Board area.

If you have a genuine desire to play a full and active role in the governance of a Health Board and to make a real difference to the lives of the people of Gwent and Wales, we would like to hear from you. 

It is the policy of the Welsh Government to promote and integrate equality of opportunity into all aspects of its business including appointments to public bodies.  Applications are welcomed and encouraged from all groups and we ensure that no eligible candidate for public office receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, gender, marital status, sexual orientation, gender reassignment, race, religion or belief, or pregnancy and maternity. The principles of fair and open competition will apply and appointments will be made on merit.  The closing date for receipt of applications is 06/11/2020 at 4pm.

Application forms received after this date will not be considered.  It is expected to hold interviews during w/c 11/01/2021.
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Penodi Aelod Annibynnol, Cyllid
Tâl o £15,936 gydag ymrwymiad amser o 4 diwrnod y mis

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn helpu i lunio dyfodol gofal iechyd yn ardal Gwent ac yn GIG Cymru drwy ymgymryd â rôl Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.  

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig i ymgymryd â rôl Aelod Annibynnol Cyllid ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Bydd y rôl yn cyfrannu'n weithredol at ymateb i'r her o ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol yn unol â chyfeiriad strategol GIG Cymru yn ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. 

Bydd gennych ddealltwriaeth arbenigol o Gylllid a gwybodaeth hefyd am faterion a blaenoriaethau cymunedol lleol, y gallu i ddefnyddio dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar y dinesydd i hybu pwrpas y Bwrdd o ran gwasanaethu'r cyhoedd ynghyd â phrofiad sefydliadol, y gall y Bwrdd Iechyd elwa arnynt yn y dyfodol. Bydd y sawl a benodir yn chwarae rhan lawn a gweithgar yng ngwaith llywodraethu corfforaethol a chlinigol y bwrdd iechyd. Bydd yn cydweithio'n agos â sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol eraill ac yn cyfrannu at lywodraethiant da yn y Bwrdd Iechyd gan sicrhau ei fod yn agored ac yn onest drwy gyfrannu'n llawn at brosesau'r bwrdd ar gyfer gwneud penderfyniadau. 

Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod ond rhoddir ystyriaeth i'r angen i gael amrywiaeth gytbwys o sgiliau ar y Bwrdd.

Penodir yr Aelod Annibynnol am gyfnod o hyd at bedair (4) blynedd. Mae swyddi Aelodau Annibynnol yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiedig o bedwar (4) diwrnod y mis o leiaf, ond bydd hynny'n amodol ar ofynion y sefydliad, a fydd yn aml yn fwy na'r isafswm gofynnol.  

Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd ym Mhencadlys y Bwrdd Iechyd yn Ysbyty Sant Cadog, Caerllion, ond gellid eu cynnal mewn lleoliadau ar draws ardal y Bwrdd Iechyd.

Os ydych yn wirioneddol awyddus i chwarae rhan lawn a gweithgar yn y gwaith o lywodraethu Bwrdd Iechyd, ac i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl Cymru, fe hoffem glywed oddi wrthych. 

Mae'n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a'i wneud yn rhan annatod o bob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus.  Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob gr?p ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhywedd, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu ymlyniad crefyddol, na beichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 06/11/2020 am 4pm.

Ni fyddwn yn ystyried ffurflenni cais a ddaw i law wedi’r dyddiad hwn. Disgwylir cynnal cyfweliadau yn ystod 11/01/2021.

PLEASE NOTE: We strongly recommend that you do not provide your bank account details when applying for a job. If you see a vacancy on Diversity Jobsite requesting bank account details please email webmaster@diversityjobsite.co.uk