Head of Engagement

Welsh Parliament

Employer of the Week
 • Location
  Cardiff
 • Salary
  £66,001 – £77,184
 • Closing Date
  27 October 2020
 • Job ref
  16852559
 • Remaining Time
 • Apply Online
Salary:  £66,001 – £77,184 (Executive Band  1 – G6)
Duration: Permanent 
Service: Communications and Engagement Directorate
Location:  Senedd, Ty Hywel, Cardiff Bay

We’re currently homeworking. Once we can return to the office safely, this role can either be based in Cardiff Bay or can be home-based with occasional attendance at Cardiff.

Closing date for applications 10:00 27 October 2020

We have an exciting opportunity for a talented and experienced Head of Engagement to join our Communications and Engagement Directorate and shape our offering at this unprecedented time.

We’re really proud of our innovative work in reaching out to citizens and we are now looking for someone who can connect the Senedd with the people of Wales and build on our physical, face-to-face activities and deliver ground-breaking digital and virtual engagement. 

You will need to be highly capable and an enthusiastic leader to shape and drive forward our engagement strategy and related activities. This role is perfect for someone with exceptional leadership and strategic communications skills and for someone to develop their senior level experience and continue their career path within the Senedd Commission. 

As one of the three Senedd Commission directorates, the Communications and Engagement directorate is engaged in a range of activity designed to ensure that the Senedd is playing the lead role in developing engaged citizens from across Wales and an informed and participative democracy.

As Head of Engagement you will be responsible for driving the development and delivery of all strategic engagement plans and stakeholder activities across the Senedd Commission, this includes: 

Community engagement 
Education and youth engagement
Citizen engagement 
Welsh Youth Parliament 
Audience insights 
Public Information and customer service
Engagement delivered on the estate 

Working collaboratively with the Head of Communications and the Director of Communications and Engagement, this role will be responsible for ensuring that the Senedd understands the diversity of Wales and engages all its communities inclusively via the most effective means, and across varying platforms. They will also ensure that our engagement activities fit with our other corporate strategies including our Diversity and Inclusion Strategy.

To find out more, please get in touch. 


Senedd Cymru
Teitl y swydd: Pennaeth Ymgysylltu 
Cyflog: £66,001 – £77,184 (Band Gweithredol 1 – G6)
Cyfnod: Parhaol 
Gwasanaeth: Y Gyfarwyddiaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu  
Lleoliad:  Senedd, T? Hywel, Bae Caerdydd

Rydym yn gweithio gartref ar hyn o bryd. Pan fydd modd i ni ddychwelyd i'r swyddfa yn ddiogel, gallwch weithio ym Mae Caerdydd neu weithio gartref a dod i Gaerdydd yn achlysurol. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 10:00 27 Hydref 2020

Mae gennym gyfle cyffrous i Bennaeth Ymgysylltu talentog a phrofiadol ymuno â’n Cyfarwyddiaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu a llywio ein darpariaeth ar yr adeg ddigynsail hon. 

Rydym yn falch iawn o’r gwaith arloesol rydym wedi ei wneud i estyn allan i ddinasyddion ac rydym nawr yn chwilio am rywun a all gysylltu’r Senedd â phobl Cymru ac adeiladu ar ein gweithgareddau wyneb-yn-wyneb i ddarparu gwaith ymgysylltu digidol a rhithwir, arloesol.  

Bydd angen ichi fod yn fedrus iawn ac yn arweinydd brwdfrydig er mwyn llunio a llywio ein strategaeth ymgysylltu a gweithgareddau cysylltiedig.  Mae’r swydd hon yn berffaith i rywun sydd â sgiliau arwain a chyfathrebu strategol eithriadol ac i rywun ddatblygu ei brofiad lefel uwch a pharhau ei lwybr gyrfa yng Nghomisiwn y Senedd.  

Fel un o dair cyfarwyddiaeth Comisiwn y Senedd, mae’r gyfarwyddiaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu ynghlwm ag ystod o weithgareddau sydd wedi’u cynllunio i sicrhau bod y Senedd yn chwarae’r prif ran yn y gwaith o ddatblygu dinasyddion ymgysylltiedig ledled Cymru, ynghyd â democratiaeth wybodus a chyfranogol. 

Fel Pennaeth Ymgysylltu byddwch yn gyfrifol am lywio datblygiad a darpariaeth yr holl gynlluniau ymgysylltu strategol a gweithgareddau rhanddeiliaid ar draws Comisiwn y Senedd. Mae hyn yn cynnwys:  

Ymgysylltu â’r gymuned 
Addysg ac ymgysylltu â phobl ifanc
Ymgysylltu â dinasyddion 
Senedd Ieuenctid Cymru  
Gwybodaeth am ein cynulleidfaoedd 
Gwybodaeth i’r cyhoedd a gwasanaeth cwsmeriaid 
Gwaith ymgysylltu ar yr ystâd 

Gan weithio ar y cyd â’r Pennaeth Cyfathrebu a’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu, bydd y swydd hon yn gyfrifol am sicrhau bod y Senedd yn deall amrywaieth Cymru ac yn ymgysylltu â’i holl gymunedau’n gynhwysol drwy’r dulliau mwyaf effeithiol, ac ar draws llwyfannau amrywiol.  Bydd hefyd yn sicrhau bod ein gweithgareddau ymgysylltu yn cydfynd â’n strategaethau corfforaethol eraill gan gynnwys ein Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant. 
I gael gwybod mwy, cysylltwch.


PLEASE NOTE: We strongly recommend that you do not provide your bank account details when applying for a job. If you see a vacancy on Diversity Jobsite requesting bank account details please email webmaster@diversityjobsite.co.uk