Welsh Member

Welsh Government

Employer of the Week
 • Location
  London
 • Salary
  £7,883
 • Closing Date
  01 February 2021
 • Job ref
  17840691
 • Remaining Time
 • Apply Online
APPOINTMENT OF WELSH MEMBER TO THE HUMAN TISSUE AUTHORITY
Location: London

Function of the body
The Human Tissue Authority (HTA) was set up in 2005 as the regulator for activities related to the removal, storage, use and disposal of human tissue in England, Wales and Northern Ireland. The HTA regulates organisations that remove, store and use human tissue for research, medical treatment, post-mortem examination, education and training, and display in public. The HTA also gives approval for organ and bone marrow donations from living people.

The interests of the public and those it regulates are central to the work of the HTA. As regulator, it ensures that human tissue and organs are used safely and ethically, and with proper consent. This gives confidence to the public that some of the poor practices revealed in the 1990s, when organs and tissues were being retained in hospitals without consent, will never be repeated. 

The HTA is set up as an arms-length body of the UK Government Department for Health and Social Care, but Welsh Ministers must appoint a member to the HTA to reflect its accountability to Wales.  Applications are particularly welcome from all under-represented groups including women, people under 30 years of age, black, Asian and minority ethnic people, disabled people, lesbian, gay, bisexual and transgender people.

Role Description
All HTA Members:
Support the Chair in setting the strategic direction of the HTA, encouraging and enabling the HTA to be a first-class regulator of human tissue;
Support the Chair in developing the HTA in line with the organisation’s strategic aims while maintaining a positive, constructive and appropriate relationship with its stakeholders to ensure confidence in the work of the HTA;  
Provide an independent view, a substantive contribution, and constructive challenge at Board meetings and sub committees; 
Monitor the performance of the HTA’s Executive, holding it to account for the delivery of the HTA’s business plan, HM Treasury and UK and devolved government requirements; 
In addition, members are required to participate in panels for certain decisions on living organ donation.

The Welsh Member will in addition ensure accountability of the HTA to the Welsh Ministers and that Welsh Government policies are being taken into account in the HTA’s work. 

Person Specification
You will have experience of:
Showing commitment to the objectives of a Board or Committee and the interest and drive to make a real contribution to a Board or Committee;
Effective scrutiny and challenge of a Board or Committee, and of holding them to account for their performance or the delivery of its strategy;
Thinking strategically and exercising sound judgement on complex and sensitive issues; and
Demonstrating the highest standards of personal propriety in relation to governance, accountability, risk and financial management. 

In addition, candidates should bring skills and experience in one of the following areas: 
Professional experience in any of the sectors regulated by the HTA;
Experience of organ donation and transplantation either from a patient or practitioner perspective;
Medical, clinical or research ethics;
Data and analytics as drivers for digital transformation.

Further information
The Welsh Member of the HTA will be appointed by the Minister for Health and Social Services for an initial period of 3 years and the post is based on a notional time commitment of 2-3 days per month. The Welsh Member will be eligible to receive remuneration of £7,883 per annum (taxable) plus reasonable expenses.

Closing date for receipt of completed application forms is 1 February 2021.  It is expected that the interviews will be held in March 2021.


PENODI AELOD CYMREIG I'R AWDURDOD MEINWEOEDD DYNOL
Lleoliad: Llundain

Swyddogaeth y corff
Sefydlwyd yr Awdurdod Meinweoedd Dynol (HTA) yn 2005 fel rheoleiddiwr ar gyfer gweithgareddau sy'n ymwneud â thynnu, storio, defnyddio a gwaredu meinwe dynol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae'r HTA yn rheoleiddio sefydliadau sy'n dileu, storio a defnyddio meinwe dynol ar gyfer ymchwil, triniaeth feddygol, archwiliad post-mortem, addysg a hyfforddiant, ac arddangos yn gyhoeddus. Mae'r HTA hefyd yn rhoi cymeradwyaeth i roddion mêr organau ac esgyrn gan bobl fyw.

Mae buddiannau'r cyhoedd a'r rhai y mae'n eu rheoleiddio yn ganolog i waith yr HTA. Fel rheoleiddiwr, mae'n sicrhau bod meinwe ac organau dynol yn cael eu defnyddio'n ddiogel ac yn foesegol, a chyda chydsyniad priodol. Mae hyn yn rhoi hyder i'r cyhoedd na fydd rhai o'r arferion gwael a ddatgelwyd yn y 1990au, pan oedd organau a meinweoedd yn cael eu cadw mewn ysbytai heb ganiatâd, byth yn cael eu hailadrodd. 

Mae'r HTA wedi'i sefydlu fel corff hyd braich o Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y DU, ond rhaid i Weinidogion Cymru benodi aelod i'r HTA i adlewyrchu ei atebolrwydd i Gymru. 

Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bob gr?p sydd heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys menywod, pobl dan 30 oed, pobl o gefndir du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol.

Disgrifiad o'r rôl
Pob Aelod o'r HTA:
Cefnogi'r Cadeirydd i bennu cyfeiriad strategol yr HTA, gan annog a galluogi'r HTA i fod yn rheoleiddiwr meinweoedd dynol o'r radd flaenaf;
Cefnogi'r Cadeirydd i ddatblygu'r HTA yn unol â nodau strategol y sefydliad tra'n cynnal perthynas gadarnhaol, adeiladol a phriodol â'i randdeiliaid er mwyn sicrhau hyder yng ngwaith yr HTA;  
Darparu barn annibynnol, cyfraniad sylweddol, a her adeiladol yng nghyfarfodydd ac is-bwyllgorau'r Bwrdd; 
Monitro perfformiad Gweithrediaeth yr HTA, gan ei ddwyn i gyfrif am gyflawni cynllun busnes yr HTA, Trysorlys EM a gofynion y DU a'r llywodraeth ddatganoledig; 
Yn ogystal, mae'n ofynnol i aelodau gymryd rhan mewn paneli ar gyfer rhai penderfyniadau ar roi organau byw.

Bydd yr Aelod Cymreig hefyd yn sicrhau atebolrwydd yr HTA i Weinidogion Cymru a bod polisïau Llywodraeth Cymru yn cael eu hystyried yng ngwaith yr HTA. 

Manyleb y Person
Bydd gennych brofiad o’r canlynol:
Dangos ymrwymiad i amcanion Bwrdd neu Bwyllgor a'r diddordeb a'r ymdrech i wneud cyfraniad gwirioneddol i Fwrdd neu Bwyllgor;
Craffu a herio effeithiol o ran gwaith Bwrdd neu Bwyllgor a'u dwyn i gyfrif am eu perfformiad neu am gyflawni eu strategaeth;
Meddwl yn strategol ac arfer barn gadarn ar faterion cymhleth a sensitif; 
Dangos y safonau uchaf o briodoldeb personol mewn perthynas â llywodraethu, atebolrwydd, risg a rheolaeth ariannol. 

Yn ogystal, dylai ymgeiswyr ddod â sgiliau a phrofiad yn un o'r meysydd canlynol: 
Profiad proffesiynol yn unrhyw un o'r sectorau a reoleiddir gan yr HTA;
Profiad o roi a thrawsblannu organau naill ai o safbwynt claf neu ymarferydd;
Moeseg feddygol, clinigol neu ymchwil;
Data a dadansoddeg fel sbardunau ar gyfer trawsnewid digidol.

Rhagor o Wybodaeth
Penodir Aelod Cymreig yr HTA gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am gyfnod cychwynnol o 3 blynedd ac mae'r swydd yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiannol o 2-3 diwrnod y mis. Bydd yr Aelod Cymreig yn gymwys i dderbyn tâl o £7,883 y flwyddyn (trethadwy) ynghyd â threuliau rhesymol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais wedi'u cwblhau yw 1 Chwefror 2021.  Disgwylir i'r cyfweliadau gael eu cynnal ym mis Mawrth 2021.
PLEASE NOTE: We strongly recommend that you do not provide your bank account details when applying for a job. If you see a vacancy on Diversity Jobsite requesting bank account details please email webmaster@diversityjobsite.co.uk