Appointment of an Independent Member - Legal

Welsh Government

Employer of the Week
 • Location
  Wales
 • Salary
  £15,936 per year
 • Closing Date
  20 December 2021
 • Job ref
  25279795
 • Remaining Time
 • Apply Online
Swansea Bay University Health Board
Appointment of an Independent Member - Legal Remuneration of £15,936 per year, plus travel and other reasonable expenses within reasonable limits for minimum of four (4) days per month.    

We are recruiting for an independent member (legal) for Swansea Bay University Health Board.  This is a great opportunity to use your skills and experience from a legal background to make a difference to the lives of people and communities in Swansea Bay, while helping to shape the future of health care in NHS Wales.

Swansea Bay University Health Board is a large and complex organisation.  We commission and provide all community and hospital based health services for almost 400,000 residents.  Many more use our specialist tertiary services.  Our focus is always to support the health and wellbeing of our population and achieve improved health outcomes.  We have an ambitious organisational strategy that is closely aligned to the progressive policy and legislative landscape in Wales, including a shift to prevention and primary care, close integration with social services and the Wellbeing of Future Generations Act.

As an independent member, you will be expected to play a full and active role in the governance of the Health Board, both clinical and corporate and will bring to the Board an independent judgment on issues of performance, key appointments, looking ahead and accountability.  You will also enjoy working collaboratively with local and national partners.

An independent member will be appointed for up to a four (4) year period based on a notional time commitment of a minimum of four (4) days per month subject to organisational demands, but is often higher than the minimum requirement.

We are particularly interested to hear from under-represented groups such as women, disabled people and ethnic minority individuals and the skills you have to make a contribution in these areas. 

Please note that the closing date is 20/12/2021. Application forms received after this date will not be considered.
It is expected to hold interviews during w/c 14/02/2022.
?
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Penodi Aelod Annibynnol – Cyfreithiol 
Tâl o £15,936 y flwyddyn, ynghyd â chostau teithio a chostau rhesymol eraill o fewn terfynau rhesymol am o leiaf bedwar (4) diwrnod y mis.    

Rydym am benodi aelod annibynnol (cyfreithiol) ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.  Mae hwn yn gyfle gwych i ddefnyddio'ch sgiliau a'ch profiad o gefndir cyfreithiol i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chymunedau ym Mae Abertawe, gan helpu i lywio dyfodol gofal iechyd yng Ngwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn sefydliad mawr a chymhleth.  Rydym yn comisiynu ac yn darparu'r holl wasanaethau iechyd yn y gymuned ac mewn ysbytai ar gyfer bron i 400,000 o drigolion. Mae llawer mwy eto yn defnyddio ein gwasanaethau trydyddol arbenigol. Ein nod bob amser yw cefnogi iechyd a llesiant ein poblogaeth a sicrhau canlyniadau iechyd gwell. Mae gennym strategaeth sefydliadol uchelgeisiol sy'n cyd-fynd yn agos â chyd-destun polisi a deddfwriaeth flaengar Cymru, gan gynnwys symudiad tuag at atal a gofal sylfaenol, integreiddio â gwasanaethau cymdeithasol a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Fel aelod annibynnol, bydd disgwyl ichi chwarae rhan lawn a gweithgar yn y ffordd y caiff y Bwrdd Iechyd ei reoli, mewn modd clinigol a chorfforaethol, a byddwch yn cynnig barn annibynnol i'r Bwrdd am faterion fel perfformiad, penodiadau allweddol, rhagolygon ac atebolrwydd.  Byddwch hefyd yn mwynhau cydweithio â phartneriaid lleol a cenedlaethol.

Caiff aelod annibynnol ei benodi am gyfnod o hyd at bedair (4) blynedd yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiedig o bedwar (4) diwrnod y mis o leiaf, ond bydd hynny'n amodol ar ofynion y sefydliad, ac mae hynny'n aml yn fwy na'r isafswm gofynnol.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, megis menywod, pobl anabl, ac unigolion o leiafrifoedd ethnig, ac am y sgiliau sydd gennych i gyfrannu at y meysydd hyn. 

Nodwch mai 20/12/2021 yw'r dyddiad cau. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwnnw.
Rhagwelir y bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 14/02/2022.  

PLEASE NOTE: We strongly recommend that you do not provide your bank account details when applying for a job. If you see a vacancy on Diversity Jobsite requesting bank account details please email webmaster@diversityjobsite.co.uk